ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

Dutch Drone Shows, statutair gevestigd te Amersfoort, Kamer van Koophandel nummer 86422863 (hierna te noemen: Dutch Drone Shows) 

Versie 1.2 januari 2021 (12 pagina’s)

Aangepast januari 2021 Clausule corona pandemie 17. Annulering

Versie 1.3 januari 2024 (13 pagina’s)

Aangepast januari 2024 Wijziging bedrijfsinformatie


1. Definities 

Aanbiedingen: de offerte(s) zoals door Dutch Drone Shows aan Opdrachtgever is/zijn verstrekt. Algemene 


Voorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden van Dutch Drone Shows zoals in dit document opgenomen.


Diensten: Ontwerpen en uitvoeren van Drone Light Shows


Levering(en): Het vanuit Dutch Drone Shows leveren van Diensten aan Opdrachtgever door middel van de overeengekomen vorm van levering (indien expliciet schriftelijk overeengekomen vorm van levering)


Opdrachtgever: de koper, tussenhandelaar en iedere andere afnemer, die aan Dutch Drone Shows opdracht geeft of met Dutch Drone Shows een Overeenkomst heeft gesloten dan wel voornemens is een opdracht te geven dan wel een Overeenkomst te sluiten.


Overeenkomst: hetgeen schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen (zie artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden).


Partijen: de Opdrachtgever en Dutch Drone Shows (gezamenlijk). Ieder afzonderlijk wordt als Partij aangeduid.


Schade(s): schade(s) zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schades, handelingen en/of vorderingen 


2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Leveringen, diensten en/of Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Dutch Drone Shows. 


2.2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Dutch Drone Shows uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever binden Dutch Drone Shows slechts voor zover Dutch Drone Shows deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.  


2.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle handelingen, Leveringen en werkzaamheden die door Dutch Drone Shows worden verricht voorafgaand aan hetsluiten van een Overeenkomst.


3. Aanbiedingen

3.1. De Aanbiedingen van Dutch Drone Shows zijn vrijblijvend en gedurende 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.


3.2. Dutch Drone Shows behoudtzich het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren.


3.3. Dutch Drone Shows is uitsluitend gebonden aan hetgeen schriftelijk met de Opdrachtgever is overeengekomen.


3.4. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in brochure, video, afbeeldingen, tekeningen of elders vermelde gegevens, behalve voor zover de betrokken gegevens uitdrukkelijk onderdeel uitmaken van de schriftelijke Overeenkomst tussen Dutch Drone Shows en de Opdrachtgever.


3.5. De Diensten worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare afwijkingen door exterme factoren, waaronder doch niet uitputtend worden bedoeld, weersomstandigheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


3.6. Geringe maatverschillen, geringe kleurverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste wijzigingen van ondergeschikte aard in het ontwerp zijn toegestaan. Dutch Drone Shows kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


3.7. Documenten die door Dutch Drone Shows voor het aangaan van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van Dutch Drone Shows, ongeacht of er een Overeenkomst tot stand komt. Deze documenten mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Op verzoek van Dutch Drone Shows dienen deze documenten geretourneerd te worden, ongeacht of er een Overeenkomst tot stand komt.


4. Overeenkomst

4.1. Een Overeenkomst tussen Partijen komt totstand door de orderbevestiging van Dutch Drone Shows aan de Opdrachtgever.


4.2. De door Dutch Drone Shows verzonden orderbevestiging geldt als volledig bewijs van hetgeen tussen Dutch Drone Shows en Opdrachtgever is overeengekomen. Bij gebreke van een orderbevestiging is de door Dutch Drone Shows verzonden factuur aan de Opdrachtgever leidend, tenzij eventuele onjuistheden die Opdrachtgever binnen werkdagen na datum van verzending van de factuur schriftelijk kenbaarzijn gemaakt bij Dutch Drone Shows. 


4.3. Alle door de Opdrachtgever voorgestelde wijzigingen van de oorspronkelijke Overeenkomst gelden als meerwerk.


5. Prijzen

5.1. Voor de door Dutch Drone Shows geaccepteerde opdrachten gelden de prijzen en voorwaarden welke schriftelijk zijn overeengekomen.


5.2. Prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


5.3. Wijziging van opgegeven prijzen, ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Dutch Drone Shows is gerechtigd om na totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever tariefsverhogingen door te berekenen.


6. Kosten

6.1. Indien op verzoek van Opdrachtgever de Levering wordt uitgesteld dan wel bespoedigd heeft Dutch Drone Shows het recht op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten, alsmede vergoeding van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken Goederen dan wel de aanneemsom van de uit te voeren werkzaamheden.


6.2. Dutch Drone Shows is gerechtigd het netto factuurbedrag exclusief omzetbelasting met een afzonderlijk op de factuur te vermelden kredietbeperkingstoeslag van 2% te verhogen. Bij betaling voor of op de vervaldag mag de Opdrachtgever het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.


7. Betaling

7.1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek of verrekening.


7.2. Dutch Drone Shows is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.


7.3. Dutch Drone Shows is gerechtigd elke gedeeltelijke Levering, waaronder mede wordt verstaan de Levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, afzonderlijk te factureren. Dutch Drone Shows is voorts gerechtigd bij opdrachten die een lange bewerkingstijd vergen in termijnen te factureren.


7.4. Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling voldoet is Dutch Drone Shows, zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Dutch Drone Shows voor deze vertraagde Levering geleden en te lijden Schade. 


7.5. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt is Dutch Drone Shows gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling vanaf de factuurvervaldatum een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand, onverminderd het recht van Dutch Drone Shows om daarnaast wettelijke (handels-)rente te vorderen.


7.6. Alle kosten met betrekking tot de invordering (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, waaronder ook gerekend de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) zijn voor rekening van de Opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.


8. Levering

8.1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige Levering dient Opdrachtgever Dutch Drone Shows derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het niet tijdig Leveren geeft Opdrachtgever geen recht op opschorten of verrekenen van eigen verplichtingen.


8.2. De levertermijn vangt aan zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke gegevens in het bezit van Dutch Drone Shows zijn, alle benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen zijn verkregen, de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd zodanig in gereedheid is dat met de Levering kan worden begonnen en de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tot op dat moment heeft voldaan.


8.3. De overeengekomen (op)levertermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht.


8.4. Indien Levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Dutch Drone Shows gerechtigd tot deel Leveringen en tot het hanteren van een redelijke naleveringstermijn.


8.5. Indien de Diensten door Dutch Drone Shows gereed zijn voor Levering en de Opdrachtgever weigert de Diensten af te nemen, door een aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid kan Dutch Drone Shows direct aanspraak maken op betaling.


8.6. Dutch Drone Shows heeft het recht de constructie en de samenstelling van haar Diensten te wijzigen, ook zonder aankondiging aan Opdrachtgever, voor zover de waarde bepalende factoren hetzelfde blijven.


9. Inspectieplicht

9.1. Onderdeel van het ontwikkelingsproces is het aanleveren van het storyboard, Opdrachtgever is gehouden op dat moment verplicht de show te inspecteren op onvolkomenheden, onjuistheden en/of gebreken. Eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of gebreken dienen vervolgens direct of uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien van het inspectiemoment of de reactietermijn geen gebruik wordt gemaakt, mag Dutch Drone Shows er van uit gaan dat er geen bezwaren zijn tegen hetgeen dat ontworpen dan wel gepresenteerd is. 


10. Inbedrijfstelling

10.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de omgeving bij inbedrijfstelling ter plaatse op een zodanige wijze is ingericht dat de overeengekomen werkzaamheden direct door Dutch Drone Shows kunnen worden aangevangen. Indien dit niet het geval is, is Dutch Drone Shows gerechtigd bijkomende reis- en verblijfkosten alsmede de wachttijd aan de Opdrachtgever door te berekenen. De Opdrachtgever zal deze extra kosten vergoeden. Dutch Drone Shows is in het uiterste geval gerechtigd om show te uit te stellen dan wel te annuleren, onverminderd het recht om betaling van Opdrachtgever te vorderen.


10.2. Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor voldoende opslag-, werken schaftruimte alsmede de benodigde elektriciteit en water zonder enige vergoeding. Ook zorgt de Opdrachtgever ervoor dat aan alle (onder meer Arbo)wettelijke regelgeving wordt voldaan, alsmede dat noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door Dutch Drone Shows door Opdrachtgever worden gehandhaafd.


10.3. Dutch Drone Shows is niet aansprakelijk voor Schade die tijdens de opstellingswerkzaamheden mocht ontstaan, tenzij de Schade te wijten is aan opzet of grove schuld.


10.4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van Schade en kosten die Dutch Drone Shows mocht lijden, tenzij deze Schade of de kosten te wijten zijn aan opzet of grove schuld van medewerkers van Dutch Drone Shows.


11. Eigendomsrecht

11.1. Zolang Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen (zoals voortvloeien uit de Overeenkomst) jegens Dutch Drone Shows heeft voldaan, blijft Dutch Drone Shows eigenaar van alle door haar aan Opdrachtgever verkochte en of geleverde Diensten, ongeacht of deze reeds betaald zijn. Shows/ontwerpen, m.u.v geregistreerde logo’s/ bedrijfsnamen, blijven te allen tijde eigendom van Dutch Drone Shows en mogen vaker tentoon worden gesteld.


12. Verpandingsverbod

12.1. Overdracht door een der Partijen van haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst is slechts toegestaan na verkrijging van schriftelijke toestemming van de andere Partij.


13. Intellectueel eigendom

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen octrooirechten, merkrechten, modelrechten en auteursrecht, op (onder andere) de Goederen en/of diensten ontwerpen, knowhow, informatie van/door Dutch Drone Shows, berusten te allen tijde bij Dutch Drone Shows.


13.2. Wanneer de Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan Dutch Drone Shows tot verveelvoudiging of reproductie van een door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd object staat de Opdrachtgever er voor in dat geen inbreuk op bedoelde rechten van anderen dan Partijen wordt gemaakt.


13.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom – in de ruimste zin van het woord – uit de geleverde Goederen en/of diensten en uit de knowhow te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen betreffende het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de knowhow.


14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat geen gegevens betreffende de door Dutch Drone Shows gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt, of op andere wijze bij derden onder de aandacht wordt gebracht in de ruimste zin des woords.


14.2. De Opdrachtgever is ermee bekend dat de door Dutch Drone Shows ter beschikking gestelde knowhow vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Dutch Drone Shows bevat. De Opdrachtgever verbindt zich deze knowhow geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en zelfs te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking is gesteld. Onder derden wordt in dit verband ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de knowhow behoeven te gebruiken.


15. Aansprakelijkheid

15.1. Dutch Drone Shows is niet aansprakelijk voor Schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een Overeenkomst of samenhangend met een Overeenkomst, dan wel aanspraken anderszins voortvloeiend uit de wet, behoudens en voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet van Dutch Drone Shows.


15.2. Dutch Drone Shows is niet aansprakelijk voor Schade indien Opdrachtgever jegens Dutch Drone Shows in verzuim is; de geleverde Goederen door Opdrachtgever, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; de geleverde Goederen door Opdrachtgever, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.


15.3. Dutch Drone Shows is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanwijzingen die door Opdrachtgever of derden worden gegeven die in opdracht van c.q. namens Opdrachtgever handelen, welke afwijken van de in de Overeenkomst genoemde uitvoering.


15.4. Dutch Drone Shows is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van materialen en constructies, zowel bestaande als door Opdrachtgever voorgeschreven, waarop of waaraan de door Dutch Drone Shows uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden. 15.5. Eventuele aansprakelijkheid voor Schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de (deel)factuurwaarde van de Levering, alsmede beperkte tot ten hoogste het bedrag dat door verzekeraar van Dutch Drone Shows wordt uitgekeerd.


15.6. Dutch Drone Shows is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, indirecte Schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, Schade door bedrijfsstagnatie of Schade wegens overschrijding van een termijn.


15.7. Dutch Drone Shows is niet aansprakelijk voor Schade indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak Dutch Drone Shows schriftelijk voor de Schade aansprakelijk stelt, de Opdrachtgever al datgene doet wat in redelijkheid van haar verlangd kan worden om de Schade te beperken en Dutch Drone Shows de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schadeoorzaak te verrichten.


15.8. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan Dutch Drone Shows. Dutch Drone Shows is nimmer aansprakelijk voor Schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de door haar verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.


15.9. Indien Opdrachtgever derden handelingen of bewerkingen met door Dutch Drone Shows geleverde Goederen laat verrichten, zonder hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd te zijn door Dutch Drone Shows, is Dutch Drone Shows nimmer aansprakelijk voor Schade.


15.10. Dutch Drone Shows is in geen geval aansprakelijk voor Schade en/of boete(s) ten gevolge van het (doen) exporteren van de Goederen door Opdrachtgever of derden, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) niet indien de Goederen niet voldoen aan de wettelijke en andere normen van het land waarnaar wordt geëxporteerd.


15.11. De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. beperking ervan volgens deze Algemene Voorwaarden, geldt onverschillig of de Schade is veroorzaakt door ondergeschikten van Dutch Drone Shows c.q. niet ondergeschikten die in opdracht van Dutch Drone Shows werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf hebben verricht.


16. Overdraagbaarheid/onderaanneming

16.1. Geen der Partijen kan zijn rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij overdragen aan een derde.


16.2. Dutch Drone Shows kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit een Overeenkomst derden inschakelen.


17. Annuleren

17.1. Indien de Opdrachtgever een aan Dutch Drone Shows verstrekte opdracht wenst te annuleren, dient hij daarvan schriftelijk bericht te zenden aan Dutch Drone Shows.


17.2. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever van een gesloten Overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Drone Shows.


17.3. Indien Dutch Drone Shows akkoord gaat met de beëindiging, is de Opdrachtgever aan Dutch Drone Shows een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de Opdrachtgever bij uitvoering van de Overeenkomst aan Dutch Drone Shows zou moeten hebben voldaan, onverminderd het recht van Dutch Drone Shows op volledige vergoeding van gemaakte kosten en geleden Schade. Afhankelijk van de tijdsspanne tussen de annulering en geplande showdatum zal de schadevergoeding een hoger percentage zijn van hetgeen de Opdrachtgever bij uitvoering van de Overeenkomst aan Dutch Drone Shows zou moeten hebben voldaan (zie onderstaande tabel). Dit onverminderd het recht van Dutch Drone Shows op volledige vergoeding van gemaakte kosten en geleden Schade.


Tijdsspanne tussen de annulering en geplande showdatumSchadevergoeding (percentage van hetgeen de Opdrachtgever bij uitvoering van de Overeenkomst aan Dutch Drone Shows zou moeten hebben voldaan
> 4 weken25%
2-4 weken50%
< 2 weken 100%


17.4. Annuleringen zijn beperkt tot Diensten die direct door Dutch Drone Shows worden geleverd of zijn vervaardigd. Goederen, zaken, diensten, en afspraken die in het kader van de Overeenkomst zijn vervaardigd, vastgelegd c.q. betrokken bij derden zijn expliciet uitgesloten van annulering.


17.5. Annulering vanwege weersomstandigheden: Voorafgaand aan de showdatum zal onze pilot in command de weersverwachtingen nauwlettend monitoren. Indien Dutch Drone Shows de dag voor de show betwijfelt of de uitvoering kan plaatsvinden zullen wij de opdrachtgever hierin op de hoogte stellen en adviseren in de mogelijkheden en onze verwachting. Hierin geven wij de opdrachtgever de volgende opties:

 1. Ons naar locatie laten komen op de showdag en waar mogelijk de show uitvoeren. Wij brengen dan de resterende 30% in rekening ongeacht of de show daadwerkelijk kan plaatsvinden. 


2. Show kosteloos verplaatsen naar een ander moment.


17.6. Indien de opdracht niet zal plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van Dutch Drone Shows om, hanteren we de volgende clausule i.v.m. corona en of dergelijke onverwachtse annuleringen.


Annulering vanwege afgelasting van het evenement opgelegd door de overheid/veiligheidsregio/organisatie kosteloos mogelijk t/m 30 dagen voor start evenement.(M.u.v. reeds gemaakte uren in het project, organisatie / productie á € 78,50 per uur.


Annulering vanwege afgelasting van het evenement opgelegd door de overheid/ veiligheidsregio/organisatie 14 dagen voor start evenement. Verschuldigde vergoeding 50% van hoofdsom.


Annulering vanwege afgelasting van het evenement opgelegd door de overheid/ veiligheidsregio/organisatie 7 dagen voor start evenement. Verschuldigde vergoeding 100% van hoofdsom.


18. Vrijwaring

18.1. Opdrachtgever is gehouden Dutch Drone Shows te vrijwaren voor alle kosten en Schade waarin Dutch Drone Shows mocht vervallen doordat derden een vordering op Dutch Drone Shows instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.


19. Derdenbeding

19.1. Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Dutch Drone Shows en betreffende de vrijwaring van Dutch Drone Shows voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Dutch Drone Shows als derden voor wier handelen dan wel nalaten Dutch Drone Shows aansprakelijk kan zijn.


20. Ontbinding

20.1. Indien Opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Dutch Drone Shows in gebreke blijft is Dutch Drone Shows zonder dat ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Dutch Drone Shows op volledige vergoeding van kosten, Schade, gederfde winst en alle verdere rechten op grond van de wet.


20.2. De bevoegdheid tot ontbinding op grond van dit artikel komt Dutch Drone Shows ook toe indien Dutch Drone Shows oordeelt dat Opdrachtgever verminderd kredietwaardig is, dan wel als Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert, in staat van faillissement is verklaard of bij staking of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever.


20.3. De geleden en nog te lijden Schade zoals bedoeld in dit artikel bedraagt tenminste 10% van de overeengekomen prijs, zonder dat Dutch Drone Shows gehouden is aan te tonen dat deze Schade is of zal worden geleden. Deze Schade zal worden aangemerkt als een voorschot op de volledige Schadevergoeding.


20.4. In geval van ontbinding op grond van dit artikel is een door Dutch Drone Shows aan Opdrachtgever verstrekt krediet direct opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.


21. Overmacht

21.1. Ingeval van een tekortkoming door een Partij in de nakoming van de Overeenkomst, welke tekortkoming aan de tekort komende Partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de Overeenkomst of van het betreffende deel worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Indien een dergelijke opschorting drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze tenminste drie maanden zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat Partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige Schade gehouden zullen zijn.


21.2. Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Dutch Drone Shows wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen:

21.2.1. Schade ten gevolge van natuurrampen en of stormschade; 


21.2.2. oorlog, oorlogsgevaar en of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor Levering van Goederen of grondstoffen wordt belemmerd; 


21.2.3. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor Levering van Goederen of grondstoffen wordt belemmerd; 


21.2.4. verlies of beschadiging van Goederen bij transport; 


21.2.5. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; 


21.2.6. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor Leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden; 


21.2.7. verbod tot of belemmering van Levering aan Dutch Drone Shows opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking waarbij Dutch Drone Shows is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt; 


21.2.8. gebrek en of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur, energievoorzieningen; 


21.2.9. brand of andere ongevallen in het bedrijf van Dutch Drone Shows; 


21.2.10. niet of niet tijdige Levering aan Dutch Drone Shows door leveranciers; 


21.2.11. stagnatie in aanvoer van Goederen, grondstoffen en of energie; 


21.2.12. terrorisme, of dreiging van terrorisme; 


21.2.13. ongewone verkeersdrukte 


21.2.14. extreme weersomstandigheden, waaronder, doch niet uitputtend, wordt bedoeld windsnelheden boven 6 Bft, sneeuw, hagel en/of dichte mist. 


21.2.15. epidemieën/pandemieën en gevolgen daarvan


22. Verzekeringen

22.1. Opdrachtgever verplicht zich voor eigen rekening en risico de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten en aan te houden. Deze verzekering dient mede het belang van Dutch Drone Shows te omvatten (met name, doch niet uitsluitend, tegen de geldelijke gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of het tenietgaan van Goederen).


22.2. Bij een calamiteit (als bedoeld in de zin van onder meer (doch niet uitsluitend) beschadiging, verlies, diefstal of tenietgaan van Goederen) dient Opdrachtgever de geldelijke gevolgen hiervan aan Dutch Drone Shows te vergoeden.


22.3. Dutch Drone Shows is nimmer aansprakelijk voor Schade die gebruikelijk door verzekering is gedekt.


22.4. Dutch Drone Shows heeft te allen tijde het recht op inzage in de verzekeringspolis als bedoeld in dit artikel.


23. Nietigheid/vernietiging

23.1. Indien een of meerdere bedingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden geacht of vernietigd worden, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.


24. Toepasselijkheid recht en geschillen

24.1. Alle Aanbiedingen, Leveringen, diensten en/of Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Dutch Drone Shows waarop de Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.


24.2. Alle geschillen tussen Partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van Dutch Drone Shows om opdrachtgeer bij de bevoegde rechter van diens vestigingsplaats in rechte te betrekken.


25. Overige bepalingen

25.1. Indien er een verschil bestaat tussen de verschillende taalversies van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.