PRIVACY STATEMENT DUTCH DRONE SHOWS

Versie januari 2024


Uw privacy is belangrijk voor Dutch Drone Shows. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden is Dutch Drone Shows genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken. Alle gegevens die Dutch Drone Shows van u ontvangt, of die Dutch Drone Shows rechtmatig via derden of openbare registers heeft verkregen worden zorgvuldig beschermd, bewaard en geheimgehouden. Dutch Drone Shows neemt daarbij het hieronder genoemde in acht.


1. Om welke persoonsgegevens gaat het?

Dutch Drone Shows verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, IPadres van de computer waarmee u de website bezoekt, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere hierna onder 2 ge- noemde verwerkingsdoelen.


2. Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Dutch Drone Shows verwerkt persoonsgegevens in het kader van:

   • Het aanbieden, leveren, factureren en uitvoeren van de overeenkomst zoals is gesloten tussen Dutch Drone Shows en u; 
   • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
   • Het onderhouden van contact met u. Uw persoonsgegevens worden bijgehouden in het klantsysteem van Dutch Drone Shows en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodiging voor events en het toezenden van informatie die u ons hebt gevraagd. 
   • Het verbeteren en beveiligen van de website van Dutch Drone Shows.


3. Wat is de rechtsgrond om mijn persoonsgegevens te verwerken?

Dutch Drone Shows verwerkt persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan Dutch Drone Shows persoonsgegevens mag verwerken zijn: 


   • Toestemming. Als u toestemming is gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 
   • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. Indien u aan Dutch Drone Shows een opdracht verleent tot het leveren van diensten of producten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is. 
   • Wettelijke verplichting.
   • Gerechtvaardigd belang. Dutch Drone Shows mag ook persoonsgegevens verwerken als er een gerechtvaardigd is en daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy. Zo worden uw contactgegevens bijvoorbeeld gebruikt om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.


4. Op welke manier worden de persoonsgegevens verkregen? 

  Dutch Drone Shows verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekend maakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van de andere verwerkingsdoelen, zie onder 2) van derden verkrijgt.

5. Worden de persoonsgegevens uitgewisseld met derden?

Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door Dutch Drone Shows ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT dienstverleners. In dergelijke gevallen sluit Dutch Drone Shows een schriftelijke verwerkersovereenkomst.


6. Worden de persoonsgegevens veilig bewaard?

Dutch Drone Shows heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wanneer er zich toch een datalek voordoet, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens indien nodig hiervan op de hoogte.


7. Geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Dutch Drone Shows zal uw persoonsgegeven niet doorgeven aan een partij buiten de EER.


8. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Dutch Drone Shows zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.


9. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

U heeft het recht om Dutch Drone Shows te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om gegevens te wissen. Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Dutch Drone Shows per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.


10. Andere websites

Op de website kunt u links naar andere websites aantreffen. Dutch Drone Shows kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.


11. Kan de privacy verklaring gewijzigd worden?

Dutch Drone Shows houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.


12. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Dutch Drone Shows via: 


Dutch Drone Shows

Annie M.G. Schmidtweg 134

1321 NB Almere

T + 31 6488 233 82 E: info@dutchdroneshows.com